BẢNG GIÁ MÁY TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN R410 - MỘT CHIỀU LẠNH - LOẠI SKY - NEW

CHỦNG LOẠI

XUẤT XỨ

CÔNG SUẤT
LẠNH

GIÁ NIÊM
YẾT

MÁY TỦ ĐỨNG ĐẶT SÀN R410 - MỘT CHIỀU LẠNH - LOẠI SKY - NEW

FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V

Malaysia

28,000

31,935

FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V

28,000

33,934

FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V

36,000

38,333

FVRN100BXV1V/RR100DBXY1V

36,000

39,373

FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V

42,000

42,489

FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

45,000

52,821

FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V

55,000

60,620